SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

26 May 2011

Prinsip-Prinsip SPK

PRINSIP PERTAMA
BERMATLAMATKAN PELANGGAN

Organisasi bergantung kepada pelanggan mereka. Oleh itu organisasi hendaklah memahami keperluan pelanggan yang sedia ada dan pada masa akan datang, memenuhi keperluan pelanggan dan berusaha untuk melebihi jangkaan pelanggan.PRINSIP KEDUA KEPIMPINAN

Pengurusan yang bertindak sebagai ketua mewujudkan penyatuan antara tujuan dan matlamat sesuatu organisasi. Mereka hendaklah mewujudkan dan mengekalkan persekitaran dalaman yang sesuai untuk pekerja supaya mereka dapat terlibat sepenuhnya dalam mencapai objektif – objektif organisasi.

PRINSIP KETIGA PENGLIBATAN PEKERJA

Pekerja di semua peringkat adalah merupakan tunggak sesebuah organisasi dan penglibatan mereka sepenuhnya membolehkan keupayaan mereka digunakan untuk faedah – faedah organisasi

PRINSIP KEEMPAT PENDEKATAN PROSES

Hasil yang dikehendaki dapat diperolehi dengan lebih efisien apabila sumber – sumber dan aktiviti yang berkaitan diurus sebagai suatu proses.

PRINSIP KELIMA PENDEKATAN SISTEM

Mengenalpasti, memahami dan menguruskan sesuatu sistem bagi keseluruhan proses yang ada hubung kait antara satu sama lain bagi mencapai sesuatu objektif. Pendekatan ini dapat menambahkan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi.

PRINSIP KEENAM PENINGKATAN BERTERUSAN

Peningkatan berterusan hendaklah dijadikan sebagai objektif tetap sesuatu organisasi.

Kehendak dan keperluan pelanggan dikenalpasti dan dikaji bagi menyediakan peluang penambahbaikan berterusan.

PRINSIP KETUJUH PENDEKATAN BERFAKTA DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

Keputusan yang efektif dibuat berdasarkan analisis sesuatu data / maklumat yang
diperolehi. Semua perubahan perlu dirancang menggunakan input/fakta yang tepat bagi memastikan ia berkesan dan mengeluarkan output yang tinggi.

PRINSIP KELAPAN HUBUNGAN YANG SALING BERMANAFAAT DENGAN PEMBEKAL

Sesuatu organisasi dan pembekal -pembekalnya adalah saling bergantung antara satu
sama lain dan hubungan yang saling bermanafaat dapat mempertingkatkan keupayaan
yang menguntungkan kedua-dua pihak.